Hedendaagse Sociologische Theorieën

Hedendaagse Sociologische Theorieën
Basisvragen:
Groep 1
1. De theorieën van White en zijn collega’s worden ook wel gekarakteriseerd als fenomenologische netwerktheorieën. Waarom?
2. De documentaire over Bourdieu die we gezien hebben, heette Sociology is a Martial Art. (Sociologie is een gevechtssport.) Wat bedoelt Bourdieu daarmee?
Groep 2
1.Toon aan hoe identiteit sociaal geconstrueerd is aan de hand van een quote van Goffman: The person is an individual who becomes involved in a value of some kind – a role, a status, a relationship, an ideology – and then makes a public claim that he is to be defined and treated as someone who possesses the value or property in question.”, en hoe zijn de reacties van de ander hierop?
2. Leg uit de moderniteit volgens Habermas.
Groep 3
1.Bespreek de gevolgen van de moderniteit volgens Giddens. En geef daarna je eigen mening over wat Giddens daarover zei.
2. Wat bedoelde Bourdieu met “relatief autonome ruimtes”? Hoe ontstaan zo’n relatief autonome ruimte”? Duid aan met een voorbeeld.
Groep 4
1. Kwaliteit is klasse. Met deze uitspraak kan ongeveer heel Bourdieu zijn theorie samengevat worden. Licht toe.
2. Bespreek en situeer de sterkte van de zwakke banden theorie. Wat is jouw visie hierop? Wanneer zijn weak ties niet meer functioneel? Toon aan met een actueel voorbeeld.
Groep 5
1. Wat zijn de centrale elementen van de microsociologie en waarom? Hoe grenst deze zich af en definieer.
2. Bourdieu zei: capital is accumulated labor (materialized and embodied). Licht deze strekking toe.
Groep 6
1. Geef de drie mechanismen van isomorfie bij Dimaggio en Powell, leg ze uit en geef telkens voorbeelden.
2. Rationalisatie in kolonisatie van de leefwereld zijn centrale thema’s bij Habermas. Leg zijn theorie hieromtrent uit en geef je kritische blik daarop.
Groep 7
1. Hoe zou Goffman het ‘probleem van de intersubjectiviteit’, zoals gedefinieerd door Schutz, bekijken?
2. Foucault stelt dat sociologie niet zo zeer het bestuderen van mensen is maar de studie van hetgeen dat het mogelijk maakt dat mensen zo zijn. Hiervoor gebruikt hij enkele centrale concepten, leg uit.
Groepen worden ingedeeld naar gelang volgorde van binnenkomen (min of meer alfabetisch).
Tip: Probeer zo goed en uitgebreid mogelijk te antwoorden op de basisvragen, dan worden er minder bijvragen gesteld.